مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی یکی از مدیریت های تابعه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه است. این مدیریت با الهام از سیاست­ ها و خط مشی­ های کلی آموزش عالی، به منظور تهیه و تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه، اجرای بودجه در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه، نظارت برحسن اجرای برنامه راهبردی و ساماندهی آمار و اطلاعات دانشگاه ایجاد شده است. واحدهای زیرمجموعه این مدیریت، گروه برنامه و بودجه و گروه نظارت راهبردی و سیستم اطلاعات مدیریت می­ باشند

چارت برنامه و بودجه