خلاصه آمار و اطلاعات اعضای هیات علمی

1.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و جنسیت
2.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و مرتبه علمی
3.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت استخدامی
4.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت اشتغال
5.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و طبقه‌بندی سنی
6.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و سابقه خدمت
7.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده، جنسیت و مدرک تحصیلی
8.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و سابقه خدمت
9.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و طبقه‌بندی سنی
10.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و مرتبه علمی
11.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و وضعیت استخدامی
12.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و مرتبه علمی
13.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و سابقه خدمت
14.توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه‌بندی سنی

خلاصه آمار و اطلاعات اعضای غیر هیات علمی

1.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و جنسیت
2.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی
3.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و وضعیت استخدامی
4.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و حالت استخدامی
5.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و سابقه کار
6.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و طبقه‌بندی سنی
7.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و وضعیت استخدامی
8.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و سابقه کار
9.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت
10.توزیع اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و جنسیت