دانلود سالنامه آماری سال 1400 دانشگاه فردوسی مشهد (فایل به صورت یکجا)

خلاصه آمار و اطلاعات اعضای هیات علمی

1.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و جنسیت
2.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و مرتبه علمی
3.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت استخدامی
4.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و وضعیت اشتغال
5.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و طبقه‌بندی سنی
6.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده و سابقه خدمت
7.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده/ پژوهشکده، جنسیت و مدرک تحصیلی
8.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و سابقه خدمت
9.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی و طبقه‌بندی سنی
10.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و مرتبه علمی
11.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک گروه تحصیلی و وضعیت استخدامی
12.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و مرتبه علمی
13.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و سابقه خدمت
14.تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و طبقه‌بندی سنی

خلاصه آمار و اطلاعات اعضای غیر هیات علمی

1.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و جنسیت
2.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و مدرک تحصیلی
3.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و وضعیت استخدامی
4.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و حالت استخدامی
5.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و سابقه کار
6.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک محل خدمت و طبقه‌بندی سنی
7.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و وضعیت استخدامی
8.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و سابقه کار
9.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت
10.تعداد اعضای غیرهیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و جنسیت

 آمار و اطلاعات دانشجویان

دانشجویان ورودی

1. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت
2. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
3. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده و جنسیت
4. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده، محل سکونت و جنسیت
5. تعداد دانشجویان ورودی بین الملل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
6. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت
7. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت
8. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی
9. تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره
10.تعداد دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

دانشجویان شاغل به تحصیل 

1. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به تفکیک دانشکده، دوره و جنسیت
2. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
3. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 به تفکیک دانشکده و جنسیت
4. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده، محل سکونت و جنسیت
5. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل بین الملل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
6. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک مقطع تحصیلی، دوره و جنسیت
7. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک گروه تحصیلی و جنسیت
8. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک گروه تحصیلی و مقطع تحصیلی
9. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و دوره
10. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

دانش آموختگان

1. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت
2. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي
3. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك گروه تحصيلي، دوره و جنسيت
4. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك گروه تحصيلي و مقطع تحصيلي
5. تعداد دانش‌آموختگان سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك مقطع تحصيلي، دوره و جنسيت
6. ميانگين معدل دانش‌آموختگان سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي
7. متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان در سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي
8. متوسط زمان فارغ‌التحصيلي دانشجويان كارشناسي در سال تحصيلي 1400-1399 به تفكيك دانشكده، دوره و جنسيت